Introduktion

Velkommen til Delluxe, der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden delluxe.dk. Når du besøger delluxe.dk eller benytter ydelser fra delluxe, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Delluxe. Denne politik træder i kraft 14/07-2020

Anvendelse af delluxe

Du kan oprette dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
 • krænke nærværende vilkår eller vores Regler for annoncering
 • være usand eller vildledende:
 • krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder;
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
 • distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade delluxe.dk eller brugerne af delluxe’s interesser eller ejendom;
 • belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af delluxe.dk;
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til delluxe.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke;
 • omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer. Nærmere oplysninger om din fortrydelsesret fremgår af de to følgende afsnit.

Fortrydelsesret – Annoncer

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til delluxe’s regler om annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte delluxe’s tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af delluxe inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart delluxe har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse delluxe leverer, accepterer du, at delluxe er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annonceringsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annonceringsperiode.


Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil delluxe refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på delluxe’s online platforme forpligter delluxe sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at delluxe’s tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Misbrug af delluxe

Benyt venligst knappen “Anmeld annonce” på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annoncekvaliteten på delluxe.dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på delluxe’s tjenester giver du delluxe en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. delluxe gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover delluxe ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på delluxe’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af delluxe’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på delluxe’s tjenester.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. For at iværksætte dette skal du kontakte support@delluxe.dk. Bemærk, at denne mail kun skal anvendes til indberetning af krænkende indhold.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på delluxe’s tjenester, er i overensstemmelse med delluxe’s regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Delluxe er berettiget til at fjerne Indhold fra delluxe’s tjenester uden varsel, hvis delluxe vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Delluxe forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med delluxe’s regler for annoncering, til skade for delluxe’s goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på delluxe’s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på delluxe’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Delluxe gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde delluxe for ethvert tab som delluxe måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som delluxe måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på delluxe’s tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Delluxe’s ansvar

Delluxe er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på platformen. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber, deler eller lejer ved brug af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller delluxe.dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt – i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 1.000,-.

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af delluxe, indvilger du i, at den delluxe (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores fortrolighedspolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode Kundesupport om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af delluxe.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Delluxe’s ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på delluxe.dk, udgør hele aftalen mellem delluxe og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af delluxe har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt delluxe ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til os sendes til kontakt@delluxe.dk

Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på delluxe’s tjenester eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til Kundesupport.

Scroll to Top